Tehetséggondozás és felzárkóztatás

Iskolánk célkitűzése a tehetség minden összetevőjének erősítése, megalapozása első évfolyamtól kezdve. Ezek a faktorok a következők: átlag feletti általános képességek, az átlagot meghaladó speciális képességek, a kreativitás, és a feladat iránti elkötelezettség. Feladatunk továbbá a tehetségek felismerése, diagnosztizálása, mely magában foglalja ezen tanulók erős oldalának fejlesztését és gyenge oldalának feltérképezését, korrigálását.

Az iskolai életet úgy szervezzük, a helyi tantervet úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb palettán legyen lehetőség a tehetség kibontakoztatására:

 • differenciált foglalkozások a tanórákon
 • tanórán kívüli programok
 • iskolán kívüli programok szervezése, szabadidős foglalkozások
 • versenyek, egyéb megmérettetések, bemutatók
 • projektmódszer
 • könyvtár
 • pályaorientáció, a továbbtanulás segítése
 • tanácsadás
 • választható szakkörök, foglalkozások - Iskolánkban működő szakkörök
 • Botev tehetségműhelyek - A Botev Iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Versenyekre való felkészítésükre szakkörökön, házi versenyeken, illetve az egyéni foglalkozásra szánt órakeret terhére van lehetőség. Az idegen nyelv tantárgyak magasabb óraszámú oktatása a jó képességű, motivált tanulók számára ütemesebb haladást, elmélyültebb, intenzívebb munkát tesz lehetővé.

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása nem csak a tehetséges tanulók gondozását jelenti, hanem a gyengébben teljesítő tanulók felzárkóztatását is.

A felzárkóztatás alapvető célja:

 • a megismerő és alkalmazási képességek formálása
 • a felkészültségbeli hiányok pótlása
 • a kudarcélmények csökkentése
 • a gondolkodási képességek fejlesztése
 • a tantárgyi tartalmak elmélyítése

1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyengébb teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére osztályonként heti 1-2 óra foglalkozást szervezünk. Felső tagozaton matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból biztosítunk a kompetenciamérésen alul teljesítő tanulóinknak felzárkóztató foglalkozásokat.

Iskolánkban azoknak a tanulóknak, akik lemorzsolódással veszélyeztettek, egyéni fejlesztést, felzárkóztató (visszazárkóztató) programot biztosítunk. Az osztályfőnökök, szaktanárok az intézményben kialakított jelzőrendszernek megfelelően folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulók teljesítményét és jelzik a problémákat.

Iskolánkban sajátos nevelésű igényű (SNI) valamint beilleszkedési, tanulás, magatartási (BTM) nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése is folyik. Az SNI-s tanulók ellátását utazó gyógypedagógusok, míg a BTM-es tanulókét iskolánk fejlesztő pedagógusai végzik.

Molnárné Staub Ildikó

Szabadidő hasznos eltöltése

A táblázat tartalmazza az iskolában működő szakköröket, műhelyeket és előkészítőket. Az adott foglalkozásra kattintva, képekkel illusztrál részletes leírást található.

TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY SZAKKÖR ELŐKÉSZÍTŐ
Bábszakkör
(idén nem indult)
Torna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Logika szakkör

Logika szakkör 3. és 4. osztályosok számára

A szakkör célja: a gyerekek problémamegoldó gondolkodási képességének fejlesztése, hagyományos és interaktív feladatokon keresztül.

Helyszín: 4. d osztály tanterme (középső épület)

Időpont: szerda, 6. óra

Major Andrea

Alsós matematikai tehetséggondozó műhely

Kiscsoportos matematika foglalkozás hetente kétszer a 3. c osztály termében (C épület) 3. osztályos tanulóknak
Célja elsősorban versenyre felkészítés, versenyfeladatok megoldása változatos és játékos formában, tehetséggondozás.
 
                                                                        Schmidmajerné Róka Krisztina

Angol tehetséggondozó műhely

Angol nyelvű tehetséggondozó műhely indult ebben a tanévben a 7.a osztályosoknak. A délelőtti nagy csoportlétszámot kompenzálva a legszorgalmasabbak heti plusz egy tanórában mélyíthetik el eddig megszerzett tudásukat, vagy akár megismerkedhetnek újdonságokkal is. 

Foglalkozásainkon tanulunk a brit és magyar ünnepekről, ismerkedünk izgalmas nyelvi jelenségekkel, fejlesztjük szövegértési készségeinket, készülünk adott versenyekre. 
 
Wachterné Zsargó Zsanett
 
 

Sport szakkör

Képtalálat a következőre: „training for kids”

A sport szakkörön a foglalkozások célja a mozgáskoordináció és az erő-állóképesség fejlesztése.  Köredzésekkel a törzset és a főbb izomcsoportokat, mint a karok, lábak izmait dolgoztatjuk meg. Különböző nehézségű akadálypályákkal a szem és a végtagok koordinációját, a kitartást és az egyensúlyérzéket fejlesztjük.


Időpont:

- hétfő: 13:45 - 14:30

A foglalkozást vezeti:

- Herczeg Balázs testnevelő

Informatika szakkör

Iskolánkban az „a” jelű osztályoknak elsőtől kezdve szakköri jelleggel van informatika oktatás. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek játékos formában megtanulják, a számítógép elindítását, a helyes egérhasználatot, rajzolás alapjait, adatok értelmezését, egyszerűbb algoritmusokat. A magasabb évfolyamokon ezeket az ismereteiket bővítjük, és egészítjük még ki az internetes kereséssel és egy kis szövegszerkesztéssel.

Gábor Andrásné

Német szakkör (német második idegen nyelvként)

A német szakkör elsősorban felső tagozatos tanulók számára nyújt betekintést a német nyelvi kultúrába. A tanulók heti egy alkalommal ismerkednek a német nyelvvel, játékos feladatok és kommunikációs helyzetek segítségével sajátítják el az adott szókincs anyagát és a nyelvtani szerkezeteket. Sokszor dolgozunk az interaktív táblán és páros vagy csoportmunkában.

Németh Petra