Tehetséggondozás és felzárkóztatás

Iskolánk célkitűzése a tehetség minden összetevőjének erősítése, megalapozása első évfolyamtól kezdve. Ezek a faktorok a következők: átlag feletti általános képességek, az átlagot meghaladó speciális képességek, a kreativitás, és a feladat iránti elkötelezettség. Feladatunk továbbá a tehetségek felismerése, diagnosztizálása, mely magában foglalja ezen tanulók erős oldalának fejlesztését és gyenge oldalának feltérképezését, korrigálását.

Az iskolai életet úgy szervezzük, a helyi tantervet úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb palettán legyen lehetőség a tehetség kibontakoztatására:

 • differenciált foglalkozások a tanórákon
 • tanórán kívüli programok
 • iskolán kívüli programok szervezése, szabadidős foglalkozások
 • versenyek, egyéb megmérettetések, bemutatók
 • projektmódszer
 • könyvtár
 • pályaorientáció, a továbbtanulás segítése
 • tanácsadás
 • választható szakkörök, foglalkozások - Iskolánkban működő szakkörök
 • Botev tehetségműhelyek - A Botev Iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Versenyekre való felkészítésükre szakkörökön, házi versenyeken, illetve az egyéni foglalkozásra szánt órakeret terhére van lehetőség. Az idegen nyelv tantárgyak magasabb óraszámú oktatása a jó képességű, motivált tanulók számára ütemesebb haladást, elmélyültebb, intenzívebb munkát tesz lehetővé.

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása nem csak a tehetséges tanulók gondozását jelenti, hanem a gyengébben teljesítő tanulók felzárkóztatását is.

A felzárkóztatás alapvető célja:

 • a megismerő és alkalmazási képességek formálása
 • a felkészültségbeli hiányok pótlása
 • a kudarcélmények csökkentése
 • a gondolkodási képességek fejlesztése
 • a tantárgyi tartalmak elmélyítése

1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyengébb teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére osztályonként heti 1-2 óra foglalkozást szervezünk. Felső tagozaton matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból biztosítunk a kompetenciamérésen alul teljesítő tanulóinknak felzárkóztató foglalkozásokat.

Iskolánkban azoknak a tanulóknak, akik lemorzsolódással veszélyeztettek, egyéni fejlesztést, felzárkóztató (visszazárkóztató) programot biztosítunk. Az osztályfőnökök, szaktanárok az intézményben kialakított jelzőrendszernek megfelelően folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulók teljesítményét és jelzik a problémákat.

Iskolánkban sajátos nevelésű igényű (SNI) valamint beilleszkedési, tanulás, magatartási (BTM) nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése is folyik. Az SNI-s tanulók ellátását utazó gyógypedagógusok, míg a BTM-es tanulókét iskolánk fejlesztő pedagógusai végzik.

Molnárné Staub Ildikó

Szabadidő hasznos eltöltése

A táblázat tartalmazza az iskolában működő szakköröket, műhelyeket és előkészítőket. Az adott foglalkozásra kattintva, képekkel illusztrál részletes leírást található.

TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY SZAKKÖR ELŐKÉSZÍTŐ
Bábszakkör
(idén nem indult)
Torna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sport szakkör

Képtalálat a következőre: „training for kids”

A sport szakkörön a foglalkozások célja a mozgáskoordináció és az erő-állóképesség fejlesztése.  Köredzésekkel a törzset és a főbb izomcsoportokat, mint a karok, lábak izmait dolgoztatjuk meg. Különböző nehézségű akadálypályákkal a szem és a végtagok koordinációját, a kitartást és az egyensúlyérzéket fejlesztjük.


Időpont:

- hétfő: 13:45 - 14:30

A foglalkozást vezeti:

- Herczeg Balázs testnevelő

Informatika szakkör

Iskolánkban az „a” jelű osztályoknak elsőtől kezdve szakköri jelleggel van informatika oktatás. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek játékos formában megtanulják, a számítógép elindítását, a helyes egérhasználatot, rajzolás alapjait, adatok értelmezését, egyszerűbb algoritmusokat. A magasabb évfolyamokon ezeket az ismereteiket bővítjük, és egészítjük még ki az internetes kereséssel és egy kis szövegszerkesztéssel.

Gábor Andrásné

Német szakkör (német második idegen nyelvként)

A német szakkör elsősorban felső tagozatos tanulók számára nyújt betekintést a német nyelvi kultúrába. A tanulók heti egy alkalommal ismerkednek a német nyelvvel, játékos feladatok és kommunikációs helyzetek segítségével sajátítják el az adott szókincs anyagát és a nyelvtani szerkezeteket. Sokszor dolgozunk az interaktív táblán és páros vagy csoportmunkában.

Németh Petra