Osztályok

Az induló első osztályok programjai:

„A”osztály: általános tantervű (L.Á.J.K.) logikai gondolkodás, állóképesség fejlesztése, játék-szabálykövetés, kognitív képességek

Az osztálytanítók irányításával, szakköri szinten, csoportbontásban, heti két órában mozgásos illetve logikai foglalkozásokon vesznek részt a tanulók.  Az általános alapkészségek elsajátítása mellett a L.Á.J.K. programunkban fontos szerepet kapnak a logikai gondolkodást fejlesztő tevékenységek, játékok a tanóráinkon is, a mozgásos tevékenységek, amik segítik az óvódából érkező kisgyermekeket abban, hogy az iskolában töltött időt a tanulás és fejlődés mellett jókedvűen, szorongásmentesen töltsék el.

Bővebben

„B”osztály: általános tantervű (KID) komplex képességfejlesztés, innováció, digitális pedagógia

Ennek a szemléletnek feladata az alapkészségek és kompetenciák kiemelt fejlesztése. A  Kerettantervben meghatározott tantárgyi és időkeretek változatlanok, ezzel együtt a tananyagok közötti kapcsolatok, a tantárgyi integráció hangsúlyosak. Az ismeretszerzés folyamatában, a tananyag feldolgozásának módjában a kapcsolatok felismerése, az összefüggések megértése kerül előtérbe. Ezen a módon tud az oktatás megfelelni az új kihívásoknak. Így valósulhat meg legjobban a kompetenciaalapú oktatás. Az értelmi nevelés mellett az érzelmi nevelés, így az egész személyiség fejlesztése kerül előtérbe. A beszélgető  és olvasókörök kiegészülnek a szorongás oldására alkalmazott játékokkal - amelyhez a nagy mennyiségű Botev játéktár áll rendelkezésünkre - és a társas kapcsolatokat fejlesztő páros és csoportmunkával.

Bővebben

„C” jelű osztály: német nemzetiségi tagozat

A német nemzetiségi tagozaton a tanulók heti öt német nyelv és irodalom, valamint heti egy népismeret órában sajátítják el a német nyelvet és ismerkednek meg a magyarországi németek hagyományaival, kultúrájával. A tagozat célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása, a nyelvi készségek megfelelő szintű megalapozása.  Az értés és beszédkészség fejlesztése érdekében a gyermekek képzeletére és érzékszerveire támaszkodó, játékos és megjelenítő folyamatok, szerepjátékok szolgálják a nyelv minél magasabb színvonalú elsajátítását. A két nyelven, két kultúra ismeretével felnövő gyerekek többet tudnak a világról, ezáltal motiváltabbak a tanulásra, a sikerélmények által nyitottabbak, kíváncsibbak.

Bővebben

Felsőörs, Malomvölgyi tagintézmény: általános tantervű

Angol idegen nyelvoktatásban részesülnek a tanulók heti 2 órában, 4. osztálytól heti 4 órában. Heti egyszeri néptánc oktatás keretében népi kultúra megismertetésére, tapasztalatokon alapuló ismeretszerzési lehetőségre erdei iskola szervezésével törekszik a tagintézmény.


Az „A” és „B” jelű osztályokban első évfolyamtól választható nyelv az angol, vagy francia. Az idegen nyelvet eleinte heti egy tanórában és egy szakköri órában, majd negyedik osztálytól kezdve heti 4 órában tanulják a gyerekek.