Iskolánk

             A Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

         Az 1970-es évek elején dinamikusan növekvő gyereklétszám, valamint az Egry lakótelep benépesülése szükségessé tette egy új általános iskola létesítését Veszprémben. Így jött létre 1974-ben a mi „kék iskolánk” egy épületben, 449 tanulóval. A Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola gyönyörű zöld környezetben, csendes helyen épült, Veszprém város kertvárosi részén az Egry lakótelepen. Jelenleg nyolc évfolyamos, évfolyamonként három osztállyal rendelkező, oktatási intézmény, 629 tanulóval és a felsőörsi Malomvölgy tagintézményünkbe járó 67 kisdiákkal működik.

   Az évek során egyre növekedő tanulólétszám miatt 1977-ben, majd 1982-ben egy-egy új épületszárnnyal bővült intézményünk. 1992-ben kezdte meg működését a német nemzetiségi tagozat, melynek célja, hogy a gyerekek a törvény által biztosított magasabb óraszámban sajátítsák el a német nyelvet, ismerkedjenek meg a magyarországi német nemzetiség kultúrájával, hagyományival, történetével. 2001-ben kezdtük el a német és angol nyelv mellett a francia nyelv tanítását. 2007 óta tagintézményünk a felsőörsi Malomvölgy Általános Iskola, ahol alsós diákok tanulnak, évfolyamonként egy-egy osztályban. Tagintézményünk tanulói az ötödik évfolyamtól jellemzően a Botev iskolában folytatják tanulmányaikat. Az iskola beiskolázási körzete Veszprém délnyugati városrésze, illetve a német nemzetiségi tagozatra az egész városból jelentkezhetnek tanulók. Kettő idegen nyelv tanulására van már első osztálytól lehetőség: a nemzetiségi tagozaton német nyelv és hagyományok, évfolyamonként két osztályban pedig az angol nyelv elsajátítására van, már első osztálytól, lehetőség. Az idegen nyelvek magas szintű oktatása határozza meg intézményünk arculatát, különbözteti meg a város többi alapfokú intézményétől.

    Az idegen nyelv tanítása mellett az évek során intézményünk folyamatosan bővítette szolgáltatásai kínálatát, így az alsó évfolyamokon bevezetésre került a logikaoktatás, a három párhuzamos évfolyam különböző arculatot kapott: az „a” jelű osztályban az általános alapkészségek mellett logika-informatika fejlesztő hatású alkalmazása, a „b” jelű osztályban a komplex személyiségfejlesztés, az innováció és a digitális pedagógia, míg a „c” jelű osztályban a heti 5 német nemzetiségi óra egészült ki a népismeret tanításával. Az alapozó szakaszban és felső tagozaton is nagy hangsúlyt helyeződik a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésére, az erősségek feltérképezése mellett a személyiség gyengébb oldalának támogatására. Az ötödik évfolyamon tanulásmódszertan segíti a diákokat az eredményes tanulásban. Előszeretettel alkalmazzuk a játékpedagógia módszereit, és a rendelkezésünkre álló „Botev Játéktár” logikai és fejlesztő társasjátékait.

   A Botev iskola küldetésének tartja, hogy tanulóink számára biztosítani tudjuk a nyugodt, oldott légkört, kiegyensúlyozott, boldog iskoláskort úgy, hogy közben megfeleljünk korunk sokirányú elvárásainak. Alapvető célunk az önálló tanulás megalapozásához nélkülözhetetlen eszköztudás (olvasás, írás, szövegértés, számolás) és a gondolkodás fejlesztése, a személyiségfejlesztés, az SNI-s tanulók integrált fejlesztése, a tehetséggondozás, felzárkóztatás, valamint a továbbtanulás alapjainak sokoldalú megteremtése a gyermekek számára. Tanulóink személyiségfejlesztéséhez lehetőségeket nyújt, hogy intézményünk akkreditált kiváló Tehetségpontként és örökös ÖKO iskolaként is működik.

   Reggel 7 órától nevelő fogadja az alsós gyerekeket az iskolában. Délutánonként 17 óráig az alsó tagozatos tanulók számára napközis foglalkozást, a felső tagozatos diákok számára pedig 16 óráig tanulószobát biztosítunk.

   Az iskola nevelő, oktató munkájának, a közösség formálásnak fontos színterei a sportkörök, művészeti és kulturális csoportok, a hagyományos ünnepek, a hagyományápolás és a jubileumok. Ezenkívül a szabadidő hasznos eltöltéséhez színes és változatos programok állnak a gyermekek rendelkezésére. Sportágak (lánytorna, labdajátékok, atlétika, vívás, acro dance, ) szakkörök (ÖKO, sakk, cserkészet, honismeret, tanulásmódszertan, diákvállalkozás, német, angol, francia) művészeti tevékenységek (énekkar, néptánc, képzőművészet) sokasága közül választhatnak, így mindenki megtalálhatja az ízlésének, érdeklődésének és tehetségének megfelelő foglalkozást.

   Nyelvi táborok szervezünk Ausztriába, pályázunk a Határtalanul programra, illetve a nyári szünet folyamán az intézményünkben szervezünk táborokat. Ezen programok segítségével ismerkedhetnek a gyerekek több nemzet kultúrájával, illetve a szabadidő helyes eltöltésére neveljük őket.

   A megmérettetésre és kihívásra vágyó tanulóink magas szintű tanulmányi és sportversenyeken vesznek részt és az iskola is több városi szintű sport és tanulmányi versenynek ad otthont (logika verseny, idegen nyelvi versenyek, tornaverseny).

   A ma már több mint 45 éves „kék iskola” több generációnak nyújtott biztos alapokat. Akik itt végeztek, közülük sokan hozták vissza ide iskolába saját gyermekeiket is. Az eltelt évek alatt sok újdonság jelent meg az oktatásban, így iskolánkban is. Azonban mindig fontos volt számunkra, hogy hagyományaink is továbbéljenek.

   Büszkék vagyunk régi és új tanítványaink sikereire a sportok, a művészetek területén, illetve a továbbtanulásban és tanulmányi munka során elért eredményeikre is!

   A tanulók előrehaladását folyamatosan mérjük, rendszeres a visszacsatolás. A kompetenciamérések, középiskolai felvételik visszaigazolják erőfeszítéseinket, hiszen minden mérésben évek óta tartósan az országos átlag felett teljesítünk. A mérések eredményeit elemezzük, kiszűrjük a fejlesztendő területeket, tanulókat. Az intézményben folyó tehetséggondozás eredményességét továbbtanulási mutatók is igazolják. Az előző tanévben a tanulók 65%-a gimnáziumban, 32%-a szakgimnáziumban és 3%-a szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Nagyon fontos mutatónak tartjuk azt is, hogy nyolcadikosaink 80-90%-át az általuk elsőként választott középiskolába veszik fel. A tehetségesebb tanulók különböző tanulmányi versenyeken vesznek részt. Több városi, megyei, regionális, illetve országos döntős eredménnyel büszkélkedhetnek tanulóink, felkészítő tanáraik és az iskola.

   Az iskolánk önálló arculattal és a gyerekek egész személyiségének fejlesztésére összpontosító jövőképpel rendelkezik. Mindezeket megfogalmaztuk a programjainkban. A személyközpontúság alapvető feltétel, a szülő-tanuló-pedagógus hármasból természetesen a tanuló a legfontosabb, de a felek egyenrangú partnerek. A Szülői Szervezettel konstruktív az együttműködés, igyekeznek belső és külső kapcsolatrendszerüket az iskola szolgálatába állítani. Az iskolai diákönkormányzat, valamint az intézmény alapítványának kuratóriuma - Minerva Alapítvány - szintén támogató szerepe tölt be a mindennapokban.

   A német nemzetiségi nyelvoktatás területén intézményünknek már több éve formálódó, generációkon átívelő, szerteágazó kapcsolatai vannak: a szomszédos óvodából ide íratják a legtöbb kisgyermeket; a nyolcadikosok jelentős része nyer felvételt a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi osztályába; a veszprémi Pannon Egyetemről gyakorlatra érkeznek hozzánk a tanárjelöltek. Ezen a területen nemzetközi kapcsolatok is épültek már a Veszprém-Passau Baráti Kör patronálásával.

 Aktív támogatást, együttműködést kapunk a szülőktől, a Veszprémi Tankerületi Központtól, Veszprém Megye Jogú Város Önkormányzatától, a Székesfehérvári POK-tól, a Nevelési Tanácsadótól, a Gyermekjóléti Szolgálattól, a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzattól, az iskola Minerva alapítványától.

  Az intézményünkben dolgozó pedagógusok iskolai végzettsége megfelel a köznevelési törvényben előírt követelményeknek. Szakos ellátottságunk 100%. Jelenleg  (2022/23-es tanév) a Botev iskolában 56 aktív tanító és tanár, a felsőörsi tagintézményünkben 8 tanító látja el a gyermekek oktatását, nevelését és felügyeletét. A Botev pedagógusközössége pozitív légkörben végzi munkáját. Az ott dolgozók egymást ösztönző, inspiráló, bátorító, segítő csapat tagjai, egymást támogatva végezik munkájukat.

  Az iskolában több munkaközösség is működik: alsós, napközis, IKT, idegennyelvi, reál, matematika, humán, valamint felsős. Elsődleges feladatuk a hozzájuk tartozó tantárgyat/tantárgyakat érintő változások követése, versenyek figyelése, versenyekre való felkészítés. Tantestületünk stabil, permanensen fejlődik, mindenki kész a továbbképzésre, a pedagógusok kölcsönösen együttműködnek, a tapasztaltabbak segítik a kezdőket.

   A tanítók és a tanárok mellett fejlesztőpedagógus, gyógytornász, logopédus, konduktor, iskolapszichológus, szociális segítő is támogatja a rászoruló gyerekeket a tanulásban és a fejlődésben. Iskolaorvos és védőnő is rendelkezésre áll és a sajátos nevelési igényű gyerekek mellett gyógypedagógus asszisztensek és szociális munkás is tevékenykedik.

  Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő oktatómunka áll, mely biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. A köznevelési törvényben is megfogalmazottak alapján, elősegítjük a gyermekek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és  akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése  révén. Kiemelt célunk a lemaradók segítése és a tehetséggondozás. Nevelési oktatási munkánk során értékeket kívánunk közvetíteni tanítványaink felé. Általános célunk továbbra is, hogy tanulóink nyitott, érdeklődő, kreatív, önálló személyiséggé, ill. testileg, lelkileg egészséges fiatalokká váljanak.

  Veszprém, 2022.09.01.

 

Molnárné Staub Ildikó
intézményvezető

Küldetésnyilatkozatunk:

A minőség a Botev iskola számára alapvetően és általában a magas szintű oktatást, nevelést jelenti. Arra törekszünk, hogy

  • a gyermekeknek korszerű, szilárd alapműveltséget biztosítsunk,
  • tanulóinkat nyitott, érdeklődő, kreatív, önálló személyiséggé fejlesszük,
  • testileg, lelkileg egészséges fiatalokká neveljük,
  • felkészítsük őket a továbbtanulásra, megalapozzuk az élethosszig tartó tanulást

Mindezekhez fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, kapcsolattartást, a társadalmi környezet, a család elvárásainak figyelembevételét, és nem utolsó sorban azt, hogy tanulóink jól érezzék magukat az iskolánkban, hisz minden szülő azt szeretné, ha gyermeke olyan iskolába járna, ahol a tanulás öröm, a nap félelem nélkül telik, a tudást egyéni képességeihez igazodva sajátíthatja el. Minden szülő olyan iskolát szeretne, amely alkalmazkodik a változásokhoz, ahol a gyermek szakszerű irányítást kap a tanulásban, és ahol iskolai éveit támogató közösség tagjaként éli meg.

Olyan iskolát képzelek el, mely folyamatosan képes megújítani pedagógiai kultúráját, amelynek legfontosabb értékei a tanulás, az innováció, a kreativitás, az együttműködés és egymás tisztelete.

Minden szülő, pedagógus és intézményvezető jó iskolát szeretne, olyant amilyen szerintünk a Botev iskola.

 Képek a 2018-as szülő-tanár iskolaszépítő napról

  • /index.php/iskolank/599-kokeny-kek-a-varban
  • /index.php/iskolank/korzetunk